خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت : 0914 054 0719 

 

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست
سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

دوره آموزش تخصصی بازرسی حین تعمیر تجهیزات تحت فشاربراساسASME PCC-2

  

دورهآموزشیتخصصی"بازرسیحینتعمیرتجهیزاتتحتفشار"

 

براساسASME PCC-2

 

  

 

سرفصلمطالبدوره:

 

سرفصلمطالبایندورهبراساسالزاماتآییننامهASME PCC-2 تدوینشدهوشاملمواردزیرمیگردد

 

Pcc-2-Part1-1

 

شامل:

 

 • دامنهکاربرداستاندارد
 • بخشبندیاستاندارد
 • اهدافاستاندارد
 • تعاریف،انتخابروشتعمیریمتناسببانوععیب
 • الزاماتجوشکاری
 • الزاماتآزمونها
 • ثبتمراحلتعمیر

 

 -2 Pcc-2-Part . 2 -  2  

تعمیراجزایتحتفشاربوسیلهوصلهتوکار( Insert Plate ) بهروشجوشکاریکه شامل:

 

   ·  مقدمه

 

 • محدودیتها
 • الزاماتطراحیوصله
 • الزاماتآمادهسازی
 • الزاماتجوشکاری
 • الزاماتعملیاتحرارتیپسازجوشکاری
 • الزاماتآزمونهایموردنیاز

 

PCC-2-Part2.2 – 3   

تعمیرکاهشضخامتبهروشاعمالپوششفلزجوشکهشامل:

 

 • مقدمه

 

  محدودیتها

 

 • الزاماتطراحیپوششفلزجوش
 • الزاماتکیفیپوششفلزی
 • روشهایتاییدطراحیپوششجوشقبلازاجرایتعمیر
 • دستورالعملاجرایآزمایشترکیدگی
 • الزاماتکیفیآزمایشترکیدگی
 • الزاماتتعمیردرحینسرویس
 • الزاماتبازرسیپیشازتعمیر
 • آمادهسازیسطحقبلازتعمیر
 • نقشهپوششجوش
 • الزاماتانتخابالکترودیافیلر
 • فرآیندهاوتکنیکهایجوشکاری
 • الزاماتآزمونهایموردنیاز

 

 PCC-2-Part2.6 -  4  تعمیرلولهبهروشاعمالرینگتقویتیکهشامل:

 

مقدمه

 

 • محدودیتها
 • الزاماتطراحی
 • الزاماتتعمیردرحینسرویس
 • الزاماتتعمیردرحینسرویسدهیتحتبارگذاریسیکلی
 • الزاماتآمادهسازی
 • الزاماتآزمونهایموردنیاز

 

   مدتدوره:

 

مدتزماندورهبااحتسابکلاسهایتئوری،کارگاههایعملیوآزمون16ساعتمیباشد.

 

آزمونپایاندوره:

 

 درپایاندورهآزمونیدرسهبخشمبانی،استانداردوعملیبرگزارخواهدشد. معیارقبولیکسب حداقل

70 %    نمرهدرهرآزمون  وداشتنمیانگینحداقل80 % میباشد.

 

منابعآموزشی:

 

منابعآموزشیکهدراختیارشرکتکنندگاندرایندورهقراردادهخواهدشدعبارتنداز:

 

1- فایلهایپاورپوینتارائهشدهدرطولدورهدرقالبPDF .

2- ASME PCC-2    

صفحه اصلی معاونت آموزش لیست و سرفصل دوره های حضوری بازرسی های فنی مهندسی(پیشرفته) بازرسی حین تعمیر تجهیزات تحت فشاربراساسASME PCC-2

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

کلیه اسناد و اوراق عادی و بهاء دار مطابق اساسنامه صرفاً با مهر و امضاء مدیرعامل و رئیس هیئات مدیره اعتبار دارد و چنانچه هرگونه فرآیندی غیر از این واقع شده باشد یا بشود حال به هر دلیل، هیچ مسئولیتی متوجه مدیریت این شرکت نمیباشد.

مدیریت شرکت مهندسین مشاور گنجینه ایده ال ایرانیان

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish

آمار بازدید سایت

امروز867
دیروز673
هفته867
ماه20493
کل8637044

آدرس شرکت

آدرس
دفترمرکزی: کرمان -خیابان خواجو-خواجو32- پلاک 6-مهندسین مشاور  گنجینه ایده آل ایرانیان –تلفن:03432519677 ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

    موبایل: 09140540719